Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Pyridín
p.a.

Pyridín
18.00 €/ 1l21.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00192
Sumárny vzorec
C5H5N
CAS číslo
110-86-1
EINECS číslo
203-809-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Pyridine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.