Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Roztok Ehrlich-Urobilinogen
p.a. / G.R.

Roztok Ehrlich-Urobilinogen
54.00 €/ 1l64.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00872
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Popis produktu

»» Vysoko čistá kyselina určené pre environmentálne a priemyselné analýzy
»» Obsah stopových nečistôt maximálne 1 ppb
»» Vysoko čistá kyselina je dodávaná v špeciálne lúhovaných HDPE fľašiach
»» Kyselina je dodávané s Protokolom o analýze, kde je špecifikovaných viac než 60 analytov
»» Na vyžiadanie dostupné aj v objeme 500 ml

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.