Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran zinočnatý 7H2O
p.a.

Síran zinočnatý 7H2O
12.00 €/ 1kg14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03212
Sumárny vzorec
ZnSO4.7H2O
CAS číslo
7446-20-0
EINECS číslo
231-793 -3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Zinc sulfate heptahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.