Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Sírouhlík
p.a.

Sírouhlík
49.00 €/ 500ml58.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-03915
Sumárny vzorec
CS2
CAS číslo
75-15-0
EINECS číslo
200-843-6
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99.9%
Anglický názov
Carbon disulfide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H260 - Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu samovoľne vznietiť.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P223 - Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou, aby nedošlo k prudkej reakcii a prípadnému zapáleniu.
  • P231+232 - Manipulujte v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
  • P422 - Obsah uchovávajte v …