Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tetraboritan sodný 10H2O
p.a.

Tetraboritan sodný 10H2O
9.00 €/ 1kg10.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02973-1KG
Sumárny vzorec
Na2B4O7.10H2O
CAS číslo
1303-96-4
EINECS číslo
215-540-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Sodium tetraborate decahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.