Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tiomočovina
pre foto

Tiomočovina
32.90 €/ 1kg39.48 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00788
Sumárny vzorec
CSNH2
CAS číslo
62-56-6
EINECS číslo
200-543-5
TYP / Kvalita
pre foto
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Thiourea
Kategórie produktu:
Foto chémia

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: UN 3077 9 / PGIII

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.