Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan bárnatý
p.a.

Uhličitan bárnatý
70.50 €/ 1kg84.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01946
Sumárny vzorec
BaCO3
CAS číslo
513-77-9
EINECS číslo
208-167-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98,5%
Anglický názov
Barium carbonate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.