Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan sodný 0,05mol/l (N/10)
odmerný roztok READY-TO-USE

Uhličitan sodný 0,05mol/l (N/10)
8.00 €/ 1L9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00736-1L
Sumárny vzorec
Na2CO3
CAS číslo
497-19-8
EINECS číslo
207-838-8
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Sodium carbonate
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.