Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan sodný bezvodý
p.a.

Uhličitan sodný bezvodý
5.20 €/ 500g6.24 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00386-500G
Sumárny vzorec
Na2CO3
CAS číslo
497-19-8
EINECS číslo
207-838-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Sodium carbonate anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.