Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Wiki Solution GF
dezinfekčný alkoholový roztok na čistenie podláh a iných plôch

Wiki Solution GF
8.00 €/ 1L9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
V00055-1L
CAS číslo
bio/1250/D/20/CCHLP
Hlavná zložka
Prípravok odporučený WHO ako dezinfekcia
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Prípravok s antibakteriálnym a antivirotivkým účinkom (bio/1250/D/20/CCHLP) (odporúčaný WHO ako prostriedok proti COVID-19).
Zloženie
izo-Propylalkohol
Peroxid vodíka

Prípravok s týmto zložením odporúča WHO (Svetová zdravotnícka organizácia v dokumente GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS.

Popis prípravku
Wiki solution GF je alkoholový roztok na čistenie a dezinfekciu podláh a iných plôch- priame použitie – nevyžaduje ďalšie riedenie ani inú úpravu.

Aplikácia
Prípravok aplikujte prostredníctvom mechanických ručných rozprašovačov. Na väčšie plochy je potrebné použiť motorové (elektrické, benzínové) rozprašovače, ktoré sa používajú pri ošetrovaní ovocných stromov
Prípravok nezmývajte. Ošetrené priestory následne vyvetrajte.

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P410+412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.