Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Wiki Solution GF
dezinfekčný alkoholový roztok na čistenie podláh a iných plôch

Wiki Solution GF
7.90 €/ 750ml9.48 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
V-00021
CAS číslo
bio/1250/D/20/CCHLP
Hlavná zložka
Prípravok odporučený WHO ako dezinfekcia
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Prípravok s týmto zložením je odporúčaný WHO ako gél na dezinfekciu.

Zloženie
Etylalkohol (800g/l)
Peroxid vodíka
Glycerín

Prípravok s týmto zložením odporúča WHO (Svetová zdravotnícka organizácia v dokumente GUIDE TO LOCAL PRODUCTION: WHO-RECOMMENDED HANDRUB FORMULATIONS.

Popis prípravku
Wiki Gél je gélový prípravok na báze alkoholu, určený na priame použitie – nevyžaduje ďalšie riedenie ani inú úpravu.

Aplikácia
Naneste cca 30ml prípravku a po rozotrení nechajte voľne zaschnúť. Prípravok nezmývajte.

Bezpečnostné pokyny
Len pre vonkajšie použitie. Zamedziť styku prípravku s očami. Odstráňte z dosahu detí.
Horľavina: Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P403+235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...