Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Wolframan sodný 2H2O
p.a.

Wolframan sodný 2H2O
19.00 €/ 100g22.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00867
Sumárny vzorec
Na2WO4.2H2O
CAS číslo
10213-10-2
EINECS číslo
236-743-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98,5%
Anglický názov
Sodium tungstate dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.