Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Xylén, zmes izomérov
čistý / pure

Xylén, zmes izomérov
39.00 €/ 10l46.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01437
Sumárny vzorec
C8H10
CAS číslo
1330-20-7
EINECS číslo
215-535-7
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Xylene (mixture of isomers)
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.