Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Acetonitril SOLVANAL LC-MS
LC-MS

Acetonitril SOLVANAL LC-MS
25.00 €/ 2,5l30.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00242-2.5L
Sumárny vzorec
C2H3N
CAS číslo
75-05-8
EINECS číslo
200-835-2
TYP / Kvalita
LC-MS
Hlavná zložka
min. 99,9%
Anglický názov
Acetonitrile
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.