Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Anhydrid kyseliny ftalovej
99%

Anhydrid kyseliny ftalovej
31.00 €/ 1kg37.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00239-1KG
Sumárny vzorec
C8H4O3
CAS číslo
85-44-9
EINECS číslo
201-607-5
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Phthalic anhydride
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P342+311 - Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.