Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

BILAYER TABLET (4 x 200g)

BILAYER TABLET (4 x 200g)
10.00 €/ 1bal12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03333
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

DVOJVRSTVOVÁ TABLETKA ( BILAYER TABLET )
Dvojvrstvová tabletka so stálym zložením, zabezpečujúca 5 funkcií – dezinfekciu, úpravu pH, flokulant, algicíd (odstraňovanie rias), úprava tvrdosti vody.
Je špeciálne vyrobená nato, aby pri jednej aplikácii boli odstránené baktérie, vírusy a vo všeobecnosti mikroorganizmy, eliminuje rozvitie rias a udrží vodu priezračnú a kryštálovo čistú
Produkt sa skladá z dvoch vrstiev obsahujúcich účinné látky, ktoré zvyšujú ich efektívnosť.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.