Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Bróm
99+%, extra pure

Bróm
47.00 €/ 100ml56.40 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L03105-100ML
Sumárny vzorec
Br2
CAS číslo
7726-95-6
EINECS číslo
231-778-1
TYP / Kvalita
99+%, extra pure
Hlavná zložka
99+%, extra pure
Anglický názov
Bromine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H330 - Pri vdýchnutí môže spôsobiť smrť.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.