Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid vápenatý 2H2O
p.a.

Chlorid vápenatý 2H2O
8.00 €/ 1kg9.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02142
Sumárny vzorec
CaCl2.2H2O
CAS číslo
10035-04-8
EINECS číslo
233-140-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Calcium chloride dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.