Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chloristan sodný H2O
p.a.

Chloristan sodný H2O
129.00 €/ 1kg154.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L01247-1KG
Sumárny vzorec
NaClO4.H2O
CAS číslo
7791-07-3
EINECS číslo
231-511-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium perchlorate monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.