Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chloritan sodný
vodný roztok 24,5%

12.00 €/ 100ml14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
V00107-100ML
Sumárny vzorec
ClNaO2
CAS číslo
7758-19-2
EINECS číslo
231-836-6
TYP / Kvalita
vodný roztok 24,5%
Hlavná zložka
min. 80%
Anglický názov
Sodium chlorite, tech. nominally 80%
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P284 - Používajte ochranu dýchacích ciest.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.