Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusitan draselný
p.a.

Dusitan draselný
32.00 €/ 100g38.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02502-100G
Sumárny vzorec
KNO2
CAS číslo
7758-09-0
EINECS číslo
231-832-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Potassium(I) nitrite
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
toxické látky
GHS06 - toxické látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.