Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Eozín Y, rozpustný v liehu (C.I. 45380)
Indikátor / indicator

Eozín Y, rozpustný v liehu (C.I. 45380)
25.10 €/ 50g30.12 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00165
Sumárny vzorec
C20H6Br4Na2O5
CAS číslo
17372-87-1
EINECS číslo
241-409-6
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Anglický názov
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, D&C;Red No. 22, Eosin yellowish
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Eozín Y, rozpustný v liehu (Eozín Y) je tetrabrómderivát fluoresceínu.
Eozín je červené fluorescenčné farbivo, ktoré vzniklo pôsobením brómu na fluoresceín. Často býva používaný na farbenie cytoplazmy, kolagénu a svalových vlákien pre pozorovanie pod mikroskopom. Štruktúry, ktoré sa ľahko farbia eozínom, sa označujú ako eozinofilné. Eozín je najbežnejšia používaná metóda farbenia histologických preparátov - tzv. hematoxylín-eozín (HE).
Existujú dve veľmi blízke zlúčeniny, ktoré sa spoločne označujú ako eozín. Častejšie sa používa eozín Y (tiež známi ako eozín Y ws, žltkastý eozín, Acid Red 87, C.I. 45380, bromeozín alebo D&C Red No. 22); má veľmi slabo žltkastý odtieň. Druhý eozín je eozín B (modrastý eozín, Acid Red 91, C.I. 45400, Saffrosine, Eozín Scarlet alebo imperiálna červeň); je zafarbený nepatrne do modra.

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.