Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Ferrokyanid draselný 3H2O
p.a. / G.R.

Ferrokyanid draselný 3H2O
28.00 €/ 1kg33.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01494-1KG
Sumárny vzorec
K4(Fe(CN)6).3H2O
CAS číslo
14459-95-1
EINECS číslo
237-722-2
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium hexacyanoferrate(II) Trihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Alternatývny názov Hexakyanoželeznatan draselný, resp. Žltá krvná soľ.

Výstražné upozornenia

  • H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.