Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydroxid sodný 47-48% roztok
technický

Hydroxid sodný 47-48% roztok
18.00 €/ 10L21.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
T00004-10L
Sumárny vzorec
NaOH
CAS číslo
1310-73-2
EINECS číslo
215-185-5
TYP / Kvalita
technický
Hlavná zložka
47-48%
Anglický názov
Sodium hydroxide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Hydroxid sodný 47-48% roztok - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.