Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydroxid sodný
čistý / pure

Hydroxid sodný
3.90 €/ 1kg4.68 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00297-1KG
Sumárny vzorec
NaOH
CAS číslo
1310-73-2
EINECS číslo
215-185-5
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium hydroxide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Hydroxid sodný - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.