Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

INTEGRAL TREATMENT (3 x 250g)

INTEGRAL TREATMENT (3 x 250g)
11.00 €/ 1bal13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01587
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

TABLETKA PRE KOMPLEXNÚ ÚDRŽBU VODY ( INTEGRAL TREATMENT TABLET )
Tabletka so stálym zložením pre komplexnú údržbu vody.
Rozpúšťa sa v troch rozličných fázach.
Prvá fáza – rýchle rozpúšťanie vrstvy ( fialová farebná vrstva ). Táto vrstva má šokový efekt na začiatok úpravy vody.
Druhá fáza – ( modrá farebná vrstva v strede tabletky ), rozpustení tejto vrstvy sa upravuje pH a zároveň táto vrstva spĺňa funkciu flokulanta.
Tretia fáza – pomalé rozpúšťanie ( biela vrstva ), slúži na dosiahnutie optimálneho stavu chlóru vody v bazéne.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.