Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Jód resublimovaný
p.a.

Jód resublimovaný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L02464-250G
Sumárny vzorec
I2
CAS číslo
7553-56-2
EINECS číslo
231-442-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min 99,8 – 100,5%
Anglický názov
Iodine resublimed
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.