Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Jodistan sodný
99%

Jodistan sodný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L00053-100G
Sumárny vzorec
NaIO4
CAS číslo
7790-28-5
EINECS číslo
232-197-6
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium (meta)periodate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.