Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kongočerveň (C.I.22120)
indikátor / indicator

Kongočerveň (C.I.22120)
65.00 €/ 100g78.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03254-100G
Sumárny vzorec
C32H22N6O6S2Na2
CAS číslo
573-58-0
EINECS číslo
209-358-4
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
Congo red
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.