Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Metanol SOLVANAL HPLC
HPLC, UV-VIS, Karl-Fischer titr.

Metanol SOLVANAL HPLC
14.00 €/ 2,5l16.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01365-2.5L
Sumárny vzorec
CH3OH
CAS číslo
67-56-1
EINECS číslo
200-659-6
TYP / Kvalita
HPLC, UV-VIS, Karl-Fischer titr.
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Methanol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.