Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda FLOK (vločkovač)

Modrá voda FLOK (vločkovač)
4.50 €/ 1kg5.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03123
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Popis produktu

Vysoko kationický roztok polyalumínium chloridu, svetložltej farby. Produkt je vyrábaný certifikovanou technológiou.
Dávkovanie od 0,2 – 30 ml/ m3 vody.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.