Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda pH MÍNUS (granulát)

Modrá voda pH MÍNUS (granulát)
27.50 €/ 5kg33.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
M00104-5KG
Sumárny vzorec
NaHSO4 H2O
CAS číslo
10034-88-5
EINECS číslo
231-665-7
TYP / Kvalita
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium bisulfate monohydrate
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Modrá voda pH MÍNUS - granulát

Modrá voda pH mínus granulát je prípravok na zníženie pH bazénovej vody.
Voda na kúpanie má mať hodnotu pH 7,2-7,6. V tomto rozmedzí je zaistené najlepšie pôsobenie ostatných prípravkov na ošetrenie bazénovej vody, a tým jej zdravotná nezávadnosť.

Dávkovanie:
Na zníženie pH o 0,2 je potrené pridať 15 g/ 1000 L vody.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.