Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda pH MÍNUS (tekutý)

Modrá voda pH MÍNUS (tekutý)
23.00 €/ 20kg27.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
M00103-20KG
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

MODRÁ VODA pH-MÍNUS
Tekutý prostriedok znižovanie pH v bazénoch. Pre znižovanie hodnoty pH o 0,1 je potrebné pridať cca 0,1 L pH-MÍNUS na 10 m3 vody v bazéne. Optimálna hodnota pH v bázéne je 7,2-7,6.
Tento prostriedok je určený pre manuálnu úpravu vody ako aj pre úpravu vody prostredníctvom automatických dávkovačov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.