Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda pH PLUS

Modrá voda pH PLUS
5.00 €/ 1kg6.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00432
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

MODRÁ VODA pH PLUS
Prostriedok na zvýšenie pH bazénovej vody. Na zvýšenie pH sa dávkuje 100 g prostriedku pH PLUS na 10 m3 vody. Vypočítané množstvo prostriedku je potrebné rozpustiť cca v 3-5 L vody, ktorú vylejeme čo najbližšie k ústiu nasávania vody do filtra. Kontrolu pH je potrebné vykonať po 24 hodinách od aplikácie prípravku

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.