Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® FA
zásaditý tekutý čistiaci prípravok - strojové umývanie

Neodisher® FA
58.00 €/ 5L69.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00298-5L
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia

Strojové umývanie chirurgických nástrojov, anestéziologického vybavenie, operačný obuvi a iného zdravotnícko-technického vybavenia, rovnako ako dojčenských fliaš v nemocniciach a lekárskych praxiach. Strojové umývanie laboratórneho skla v zdravotníckych laboratóriách.

Charakteristika:

Neodisher®FA je všestranný umývací prípravok s vysokým stupňom ochrany materiálu a dobrou schopnosťou odstrániť krv, bielkoviny, živné pôdy a želatíny. Neobsahuje oxidačné prostriedky ani tenzidy. Chirurgické nástroje, anesteziologickej vybavenie, laboratórne sklo a plasty sú voči prípravku odolné. Účinok na eloxované hliníkové povrchy treba najskôr vyskúšať. U titánu a titánových legúr môže dôjsť k zmene farby. To je potrebné zohľadniť napr. U implantátov s farebným kódovaním.

Neodisher®FA sa môže použiť pri všetkých tvrdostiach vody.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.