Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran železito-amónny 12H2O
p.a.

Síran železito-amónny 12H2O
17.00 €/ 1kg20.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01761
Sumárny vzorec
NH4Fe(SO4)2.12H2O
CAS číslo
7783-83-7
EINECS číslo
233-382-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Ammonium iron(III)sulfate dodecahydrate, Ammonium ferric
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.