Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Uhličitan vápenatý zrážaný
p.a.

Uhličitan vápenatý zrážaný
6.00 €/ 1kg7.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00389-1KG
Sumárny vzorec
CaCO3
CAS číslo
471-34-1
EINECS číslo
207-439-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Calcium carbonate precipitated
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.