Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Citrónan železito-amónny hnedý, ~ 28% Fe
pre foto

Citrónan železito-amónny hnedý, ~ 28% Fe
29.40 €/ 250g35.28 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01593-250G
Sumárny vzorec
C6H5+4YFexNyO7
CAS číslo
1185-57-5
EINECS číslo
214-686-6
TYP / Kvalita
pre foto
Anglický názov
Ammonium iron(III) citrate brown
Kategórie produktu:
Foto chémia

Popis produktu

Citrónan železito-amónny hnedý sa používa v medicíne, modrotlač, ako súčasť výživových doplnkov (zdroj železa), zlepšovač chuti potravín.

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.