Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Citrónan železito-amónny zelený, ~ 14.5-16% Fe
pre foto

Citrónan železito-amónny zelený, ~ 14.5-16% Fe
18.90 €/ 100g22.68 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00400-100G
Sumárny vzorec
C6H8O7.xFe3+.yNH3
CAS číslo
1185-57-5
EINECS číslo
214-686-6
TYP / Kvalita
pre foto
Anglický názov
Ammonium iron(III) citrate green
Kategórie produktu:
Foto chémia

Popis produktu

Citrónan železito-amónny zelený sa využíva vo fotografii:

Proces Van Dycke:
L-00400 Citronan železito-amónny, zelený (9,0 gr. + 33 ml H2O)
L-03703 Dusičnan strieborný p.a.(3,8 gr. + 33 ml destilovanej H2O)
L-00323 Kyselina vínna p.a. (1,5 gr. + 33 ml H2O)

Proces Kyanotypia:
Roztok A:
L-03110 Destilovaná voda (asi 25°C) 100 ml
L-00400 Citronan železito-amónny, zelený 25 g
Roztok B:
L-03110 Destilovaná voda (asi 25°C) 100 ml
L-00554 Ferrikyanid draselný 10g

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.