Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dichlórmetán
p.a.

Dichlórmetán
8.40 €/ 1l10.08 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00118-1L
Sumárny vzorec
CH2Cl2
CAS číslo
75-09-2
EINECS číslo
200-838-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Dichloromethane
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.