Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Etylalkohol SOLVANAL HISTOLOGY 96%
pre histológiu a imunohistológiu

Etylalkohol SOLVANAL HISTOLOGY 96%
24.00 €/ 1l28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01589
Sumárny vzorec
CH3CH2OH
CAS číslo
64-17-5
EINECS číslo
200-578-6
TYP / Kvalita
pre histológiu a imunohistológiu
Hlavná zložka
min. 96%
Anglický názov
Ethyl alcohol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Etylalkohol SOLVANAL HISTOLOGY 96% - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P337+313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....