Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Lieh na horenie
denaturovaný

Lieh na horenie
17.00 €/ 5l20.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00811
Sumárny vzorec
C2H5OH
CAS číslo
64-17-5
EINECS číslo
200-578-6
TYP / Kvalita
denaturovaný
Hlavná zložka
min. 94-96%
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Lieh na horenie - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.