Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Lieh technický, bezfarebný

Lieh technický, bezfarebný
4.20 €/ 1l5.04 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03345
Sumárny vzorec
C2H5OH
CAS číslo
64-17-5
EINECS číslo
200-578-6
TYP / Kvalita
Hlavná zložka
min. 85%
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Lieh technický, bezfarebný - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.