Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Horčík
99,5% práškový

Horčík
14.00 €/ 100g16.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02864-100G
Sumárny vzorec
Mg
CAS číslo
7439-95-4
EINECS číslo
231-104-6
TYP / Kvalita
99,5% práškový
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Magnesium powder
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky

Výstražné upozornenia

  • H250 - Pri styku so vzduchom sa samovoľne vznieti.
  • H260 - Pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny, ktoré sa môžu samovoľne vznietiť.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P370+378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite ....
  • P402+404 - Uchovávajte na suchom mieste. Uchovávajte v uzavretej nádobe.