Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina orto-fosforečná 85%
čistá / pure

Kyselina orto-fosforečná 85%
230.00 €/ 50kg276.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03272-50KG
Sumárny vzorec
H3PO4
CAS číslo
7664-38-2
EINECS číslo
231-633-2
TYP / Kvalita
čistá / pure
Hlavná zložka
min. 84,0 - 86,0%
Anglický názov
Phosphoric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Praktická chémia

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.