Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Manganistan draselný
čistý / pure

Manganistan draselný
9.00 €/ 1kg10.80 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L01532-1KG
Sumárny vzorec
KMnO4
CAS číslo
7722-64-7
EINECS číslo
231-760-3
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium permanganate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...