Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina sírová 37% AKU
akumulátorová

Kyselina sírová 37% AKU
48.00 €/ 50L57.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03659-50L
Sumárny vzorec
H2SO4
CAS číslo
7664-93-9
EINECS číslo
231-639-5
TYP / Kvalita
akumulátorová
Hlavná zložka
min. 37%
Anglický názov
Sulfuric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Kyselina sírová 37% AKU - iné balenia a čistota

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.