Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina sírová 96%
p.a.+

Kyselina sírová 96%
23.00 €/ 1l27.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02572-1L
Sumárny vzorec
H2SO4
CAS číslo
7664-93-9
EINECS číslo
231-639-5
TYP / Kvalita
p.a.+
Hlavná zložka
min. 96%
Anglický názov
Sulfuric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Kyselina sírová 96% - iné balenia a čistota

Popis produktu

≫≫ Ekonomicky priaznivé riešenie pre rôzne laboratórne aplikácie a vymývanie (čistenie)
≫≫ Vyhovuje požiadavkám ACS, ISO a R.G.
≫≫ Dodávaný s Informačným listom, ktorý obsahuje dôležite údaje o výrobku

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.