Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina sírová, ANALPURE® 93-98%
pre stopovú analýzu / trace analysis

Kyselina sírová, ANALPURE® 93-98%
133.00 €/ 2,5l159.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03005-2.5L
Sumárny vzorec
H2SO4
CAS číslo
7664-93-9
EINECS číslo
231-639-5
TYP / Kvalita
pre stopovú analýzu / trace analysis
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Sulfuric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Kyselina sírová, ANALPURE® 93-98% - iné balenia a čistota

Popis produktu

Vysoko čistá kyselina určené pre environmentálne a priemyselné analýzy
»» Obsah stopových nečistôt maximálne 1 ppb
»» Vysoko čistá kyselina je dodávaná v špeciálne lúhovaných HDPE fľašiach
»» Kyselina je dodávané s Protokolom o analýze, kde je špecifikovaných viac než 60 analytov
»» Na vyžiadanie dostupné aj v objeme 500 ml

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.