Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina chlorovodíková 35%
p.a.

Kyselina chlorovodíková 35%
4.10 €/ 1l4.92 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00309
Sumárny vzorec
HCl
CAS číslo
7647-01-0
EINECS číslo
231-595-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 35%
Anglický názov
Hydrochloric acid
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Čistenie bazénu
Bazénová chémia
Praktická chémia

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Kyselina chlorovodíková 35% - iné balenia a čistota

Popis produktu

Kyselina chlorovodíková ( synonymá: kyselina soľná, kyselina, E507) je vysoko žieravá silná anorganická kyselina (silnejšia ako kyselina sírová alebo kyselina dusičná).
Prirodzene sa vyskytuje v žalúdočnej šťave.

Používa sa na rozpúšťanie vodného kameňa poprípade plochy alebo zariadenia kde je usadený vodný kameň, hlavne v priemyselnom prostredí. Rozpúšťa kovy, tiež chrómovanie.

Spôsoby aplikácie

Voľná plocha
Na plochu zasiahnutú vodným kameňom nanesieme štetcom, podľa stupňa znečistenia koncentrovanú alebo zriedenú kyselinu chlorovodíkovú. Necháme pôsobiť 5 – 10 minút, podľa stupňa znečistenia. Plochu môžeme oškrabať špachtľou, čím urýchlime odstránenie vodného kameňa. Po opláchnutí plochy prúdom vody môžeme aplikáciu opakovať.
Kyselinu chlorovodíkovú je možné použiť na rozpúšťanie vodného a močového kameňa v pisoároch a v záchodových misách. Neodporúča sa použitie v smaltovanej sanite, je možné narušenie vrchnej vrstvy smaltu. Vhodná je aplikácia kyseliny citrónovej.

Bezpečnostné pokyny
Pri práci s kyselinou chlorovodíkovou a jej roztokmi, je potrebné pracovať s čo najväčšou opatrnosťou a dodržiavaním bezpečnostných predpisov nakoľko je to silná anorganická kyselina. Nutné je zabrániť kontaktu kyseliny s pokožkou a očami použitím adekvátnych ochranných prostriedkov, ako sú rukavice, gumená obuv, gumená zástera, ochranné okuliare ochranný štít.
Nebezpečné sú aj výpary (uvoľňuje sa dráždivý chlorovodík) ktoré leptajú sliznice, pokožku a spôsobujú slzenie očí.
Na neutralizáciu je možné použiť roztok hydroxidu sodného

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.